Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

24.06.2014 23:23:53
A+ A-

Ülkemizin 2014-2018 döneminde takip edeceği Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı taslağı Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanıp kamuoyuna duyuruldu. Taslak, Strateji ve Eylem Planı’na ilişkin ilgili kesimlerin görüşlerinin alınması sonrasında Strateji ve Eylem Planı belgesi olarak Yüksek Planlama Kurulu kararı ile yürürlüğe konacak.

Taslağın 5. Bölümünde Stratejiler ve 2018 hedefleri anlatılıyor. Etkin bir bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) kullanımı ile paralel ilerleyecek olan bilgi toplumu politikalarının temel amacı ülkemizin ekonomik büyüme ve istihdamını desteklemek.

Gündelik hayatın hemen her alanında görülen BİT kullanımının yaygınlığı, tüm politika alanlarında bu teknolojilere ilişkin ortak bir yaklaşımı zorunlu kılıyor. Bu kapsamda, bilgi toplumuna dönüşüm ülkemizin öncelikli ve uzun vadeli gündem maddelerinden biri olarak değerlendiriliyor ve bu alana yönelik politikaların etkin bir biçimde uygulanması hedef alınıyor.

İlk hedef; BİT sektörünün sağlam temeller üzerinde gelişimini sağlamak ve yurt dışına açılımını desteklemek. BİT sektörünün büyümesi ile diğer tüm sektörlerin verimliliğin artacağına ve de dünya örneklerinde görüldüğü gibi ülkemiz ekonomisini bilgi ekonomisine dönüştüreceğine inanılıyor.

Bilgi teknolojileri (BT) ekseninde temel amaç güçlü bir BT pazarının oluşması ve başta KOBİ’ler olmak üzere işletmelerin iş verimliliğin arttırılmasında BT’lerden yararlanılması. Ayrıca, BT’ye ilişkin politika yapım sürecinin etkinleştirilmesiyle kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin bu politikaların belirlenmesinde birlikte çalışmaları hedefleniyor. Neticede BT pazarının 2012’de GSYH içerisindeki 9,63 milyar dolarlık payının 2018’de 23 milyar dolara yükseltilmesi amaçlanıyor.

Bölgesel bazlı internet düzenleme yaklaşım modelleri ile 2018 yılına gelindiğinde hanelerin tümünde en düşük 20 Mbps hızında internet bağlantısı sağlanacağı duyuruluyor. Altyapı çeşitliliği, hız, kalite, sosyo-ekonomik durum, etkin rekabet ortamı ve kullanım oranları açısından farklılık gösteren yerlerde fiber erişim altyapısını yaygınlaştırılması bekleniyor. Genişbant abone yoğunluğu 2012 yılında tüm nüfusun sadece %26,5’ini kapsarken, 2018’e gelindiğinde %70’lik bir oran hedefleniyor.

Nitelikli insan kaynağı ve istihdamı arttırmak amacıyla yükseköğretim düzeyinde verilen BİT eğitimlerinin niteliği sektörün ihtiyaçları doğrultusunda genişletilecek. Özel sektör temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan danışma kurulu üyelerinin önerileri doğrultusunda ilgili eğitimlerin müfredatları düzenli olarak güncellenecek. Bu alanda eğitim veren öğretim üyesi sayısının çoğaltılması için yurt dışı bursları sağlanacak.

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin topluma nüfuzunu kendine temel gaye edinen taslak, bilişim teknolojilerinin sunduğu fırsatlardan etkin biçimde faydalanılması ve bu teknolojilerin toplumun tüm kesimlerine ulaşması için çeşitli ölçümler yapıp yakın gelecek hedefleri belirliyor. Dezavantajlı olarak nitelendirilebilecek orta yaş ve üstü, gelir düzeyi düşük, kadın, engelli, kırsal kesimde veya az gelişmiş bölgelerde yaşayan bireylerin BİT erişim ve kullanım becerilerini geliştirmek için çeşitli politikaların uygulanacağı duyuruluyor. 2013 verilerine göre; kırsalda internet kullanım oranı %23,7. Hedef 2018’de bu oranı %55’e yükseltmek.

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı daha birçok konuyu kapsıyor ve her bir eylemin stratejideki hangi politikayla ilişkilendirilebileceğini anlatıyor. Halkın ihtiyaçları doğrultusunda, daha verimli ve etkin bir BİT kullanımı için yakın gelecek hedefleriyle birlikte sunulan taslak geliştirilmeye açık. Sivil toplum örgütlerinin taslağı inceleyerek kendi alanlarıyla ilgili konularda önerilerde bulunması önem taşıyor.  Elbette bu eylem planı bir vizyon ve vaat içeriyor. Ancak asıl önemli olan bu eylem planı kabul edilip yürürlüğe girdikten sonra, buradaki vizyonu ve vaadi somutlaştıracak adımların Devlet tarafından atılması. Sivil toplum örgütlerinin de bu adımların takipçisi olması ve çalışmalara katkı sağlaması gerekiyor. 

Pınar Çalışkan, Dijital Düşün Derneği

www.dijitaldusun.org

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.