Kâmil insanlardan (Âriflerden) sözler

Kâmil insanlardan (Âriflerden) sözler DİN
5,0
29.12.2015 18:22:59
A+ A-

"(...) Her irade bir hevadır ve heva nefse haz verir. Lezzetin bulunmadığı bir şey arzu edilmez. Heva (düşmek anlamındaki heviye ile ilişkisi nedeniyle) nefse düştüğü için böyle isimlendirilmiştir. Onun nefse düşmesi ise Rabbinin iradesiyle senden gerçekleşmiştir. Binaenaleyh hevadan daha üstün bir şey yoktur, çünkü heva seni Hakka yönlendirir, sen de O'nunla haz alırken artık başkasını görmezsin. Bununla beraber yaratılmışlar böyle bir idrakten perdelenmişlerdir. Onlar kendilerindeki iradeyle hareket eder, onu -heva olmadığı halde- heva diye isimlendirirler. Bu itibarla heva ariflere ait iken irade sıradan insanlara aittir. Onlar bir yandan hevayı kınarlarken aynı zamanda onun için çalışırlar."

(Muhyiddin İbn Arabî, Fütûhât-ı Mekkiyye, c.18, s.136, Çeviri: Ekrem Demirli, Litera Yayıncılık, İstanbul-2012, ISBN 978-975-6329-84-9)

"(...) Bu kul adeta şöyle der: "Kendimde, ihtiyaçlarımı karşılamak için bir kuvvet görüyorum, fakat, bunun amacımın gerçekleşmesinde yeterli olduğuna kesin ve kararlı olarak inanamıyorum. Binaenaleyh Rabbim! Bende, sana ait olarak bulunan şeye ve benim gücüme yardım etmen kaçınılmazdır. Çünkü senin yardımın, bendeki kuvvet ile birleştiğinde, amaca ulaşmayı ve ibâdeti hakkıyla yerine getirmeyi umarım. Ayrıca, bana bahşetmiş olduğun kuvvetten dolayı da sana şükrederim. Ben bu kuvveti, herhangi bir talebim olmaksızın başlangıçta buldum ve bu kuvvet ile, senden yardım dileme gücü elde ettim; böylece, seni birleyip, hakkında tereddüt etmeyerek ve başkasına yönelmeden senin hakkını yerine getirmeyi ümit ettim."
İşte bu, kul mertebesinin lisanıdır."

(Sadreddin Konevî, Fâtiha Suresi Tefsiri, s.334, Tercüme: Ekrem Demirli, İz Yayıncılık, 4. Baskı: İstanbul, 2009, ISBN 975-355-471-8)

"Hakk bilgisinde üç safha vardır: İlki, nefs yoluyla elde edilebilecek olan Allah'ın fiilinin ve emrinin bilgisidir. İkincisi, nefs-i Muhammediyye (en-nefsü'l- Muhammediyye) yoluyla elde edilebilecek olan Allah'ın sıfatlarının bilgisidir. Üçüncüsü, her türlü tasvirin ötesinde bulunan Zât-ı İlâhî'nin (ez-Zâtu'l-ilâhiyye) bilgisidir. Böyle bir bilgiye sahip olan kişinin lütfu daima umulur. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: Kim beni görmüşse Hakk'ı görmüştür."

(Gazzâlî, Risâletu'l- leduniyye (nşr. M. Kürdî), Kahire 1910, s.22-31. "Tasavvuf Düşüncesi /Makaleler-Konferanslar I, Mahmud Erol Kılıç, Sufi Kitap, 2. Baskı:Arallık 2014, ISBN 978-605-5215-75-0" içinde, s.55)

"Gönlünde saklı bulunan bitip tükenmez arzular (tûl-i emel), acelecilik, kibir, cimrilik ve kıskançlık gibi bâtınî kabahatleri söküp atmaya çalışır. Bu "Lâ ilâhe illallah" kelime-i tayyibesini söylemeye devam ettiği müddetçe çirkin fiillerden ve kötü ahlâktan iğrenir ve bunlara olan nefreti gün geçtikçe artar. Onlardan bütünüyle kurtulmaya hususî gayret eder. Böylece tövbenin aslı olan pişmanlık meydan gelmiş olur.
Nitekim Şeyh Abdülkadir Geylânî hazretlerine ne zaman ki bir kimse varıp Allah'ın emirlerinden bir emri terk ettiğinden veya yasaklanmış bir şeyi işlediğinden şikayet etse, Hazret ona hemen "Lâ ilâhe illallah" cümlesini çokça tekrar etmesini emrederdi. Ta ki (şikayet ettiği) günahtan kurtulmuş olsun.
Bu (zikrin günah işlemekten alıkoyması) gerçektir ki, onu ancak denemeyenler inkâr edebilir. (...)"

(Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, Mârifetnâme, c.3, s.282-283, Sadeleştirme: Cafer Durmuş- Dr. Kerim Kara, Erkam Yayınları, İstanbul 1432 / 2011, ISBN: 978-9944-83-340-0 (3.c) )

"Sen Mevlâ'yı sevende Mevlâ seni sevmez mi / Rızâsına ivende rızâsını vermez mi
 Sen Hakk'ın kapusunda cânlar fedâ eylesen / Emrince hizmet kılsan Allah ecrin vermez mi
 Şer-'i Şerîf yolunda havf-ı Hudâ dilinde / Ehlullahın hâlinde Allah hâlin sormaz mı
 Vâriyyetin mahv edüp Kur'an yolunda gidüp / Yâr ile yârân olsan yârin yâver olmaz mı" 

 (Hâce Muhammed Lutfî, Hülâsatü'l-Hakâyık ve Mektûbât-ı Hâce Muhammed Lutfî, s.504, Efe Hazretleri Vakfı, Damla Yayınevi, 5. Basım Haziran 2011, ISBN: 978-975-381-804-9)

 

 

 

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.