Kürt Aleviliği Yoktur!

Kürt Aleviliği Yoktur! DİN
0,0
14.11.2013 20:58:17
A+ A-

"Kürt Aleviliği yoktur" diyen kesimlerin, ileri sürdükleri kanıtların en başında, Türklerin kendi Alevilik yorumu olarak gördükleri Bektaşilik doktrinidir. Onlara göre, Bektaşilik Baba İlyas Tarafından Başlatılan, Babaîler Hareketinin bir devamı olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, sadece Türklerin eski dini öğretileriyle İslami tasavvufun bir harmanından oluştuğu ideasıdır.

Bu idea, bir yanıyla doğru olmakla birlikte eksik ve de içinde yanlışlarını da barındıran bir ideadır. 

Bir başka idea ise cemlerde hiçbir zaman Kürtçe ayin yapılmadığı dolayısıyla cem'in tamamen Türk geleneklerine dayalı bir sistem olduğudur.

Doğrular, Yanlışlar ve de Eksikler

Hacı Bektaş

Hacı Bektaş, Anadolu'da, Tam ismi Ebü'l Beka şeyh Baba İlyas Bin Ali Horasani olan Baba İlyas'ın Müridi olarak karşımıza çıkar. En kesin bilgi olan budur.*

İkinci bilgi ise kesin olmamakla birlikte Anadoluya gelmeden önce, Kalenderilik ve de Yesevilik tarikatının bir karışımından ortaya çıkan Haydari doktrinine bağlı olduğudur.**

Bu bilgi, Haydari tarikatına bağlı bir mürit olsa dahi Anadolu'ya geldikten sonra Vefaiye tarikatına geçtiği bilgisini değiştirememektedir.

Baba İlyas

Baba İlyas kendisi gibi Moğolların işgal ve talanlarından kaçıp Anadolu'ya gelmiş olan Türkmen şeyhi Gargın Baba'nın mürididir.*** Gargın Baba Vefaiye tarikatının bir mürididir.

Vefaiye ya da Vefailik

Vefaiye ya da vefailik; 1107 de ölen Tacü'l Arfîfîn Seyyid Ebü'l Vefa Bağdadî'nin kurmuş olduğu bir tarikattır. Bir heterodoks tarikat olan Vefaiye'nin kurucusu Ebü'l Vefâ'nın asıl ismi Muhamed bin muhamed'dir.

Ahmed El Vasıti tarafından kendinden önce yazılmış olan iki menkıbeye dayanarak yazılan Tezkiretü'l Muttakir(1371)adlı esere göre Muhammed Bin Muhammed; hem anne hem de babası dolayısıyla Kürt'tür. ****

Cem

Gelelim Cem'lerin tamamen Türk geleneklerinin bir tasavvuru oluşu ve cemlerde hiçbir zaman Kürtçe ait olmadığı ideasına.

Bir çok Türk yazarın baş vurduğu Prof. İ. Melikoff', Uyur İdik Uyardılar adlı eserinde Cem'e  karşılık Kürtçe "Çuvat" da denildiğini yazar. *****

Kürt Aleviler arasında Kürtçe karşılığı dahi bulunan cem'lerde hiç Kürtçe ayın yapılmadığını öne sürmek ne kadar gerçekçi olduğu burada sorgulanması gereken bilgidir.

Bilindiği gibi, Diller kendi ihtiyacı olan kelimeleri içlerine alıp onları anlamlandırırlar. Bir kelime eğer bir dilde yer alıyorsa o dili konuşanlar arasında mutlaka o kelimenin işlendiğidir.

Bu verilen bilgilerden yola çıkıldığında, Kürt Aleviliği yoktur gibi çıkışların altının ne derecede boş olduğunu görülmektedir. Kürt Aleviliğin varlığını ve de bu varlığın Bektaşiliği ne derece de etkilediği de görülebilir.

*    ocak, ahmet yaşar, kalenderiler, s. 210-215, türk tarih kurumu(1999)

**ocak, ahmet yaşar,babailer isyanı, s. 179,dergah yayınları

*** çelebi, elvan, menakıbu'l kutsiyye fi menasıbi'l ünsiye, ankara (1995)

**** ocak, ahmet yaşar,babailer isyanı, s. 102, 2.baskı, dergah yayınları(1996)

***** melikkof, irene, uyur idik uyardılar s. 83, cem yayınları(1994)YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.