ÂLEMDE ALLÂH'I SEYİR

ÂLEMDE ALLÂH'I SEYİR DİN
4,8
27.12.2013 21:48:23
A+ A-

 

Sevgili Radikal Blog Okurları,

Tasavvufta sık sık değinilen önemli bir nokta vardır. O da; alemlerin aslı hayaldir. Tüm bu evren, Allah'ın varlığı ile vardır. Allah'ın Alemleri seyretmesi-İlminde ilmiyle ilmini seyretmesidir.

Bilimin geldiği noktada tasavvufta anlatılanla birleşmekte ve şu ortaya çıkmaktadır ki; İlmiyle, ilmini, ilminde seyredenin seyri sonucudur "holografik gerçeklik" olan âlemlerin varlığı! Kısaca; evrenin hologram-sanal olduğu yani holografik bir evrende yaşadığımızdır.

Son yıllarda özellikle üstünde durulan bu evrenin hologram olduğu ve TEK'in, TEK şuurun kendinden kendine olan seyri konusu, binlerce yıl öncesinde insanlığa Hz. Muhammed (s.a.v) ve çeşitli hakikat ehli tarafından açıklanmıştır.

Araştırmacı-yazar Sayın Ahmed Hulûsi, yukarıda bahsettiğim bu konuya "Alemde Allah'ın Seyri" adlı makalesi ile Kuran'dan ayetlerle çok güzel bir şekilde açıklık getirmektedir.

Bu yüzden ben de Siz değerli okurlarla şimdi bu makaleyi paylaşmak istiyorum.
 

http://twitter.com/sufafy

 

***

 

 

ÂLEMDE ALLÂH'I SEYİR

 

 

Allâh'ı seyir bâbında...

"Allâh'ın Zâtını tefekkür etmeyiniz" emrince Zâtı hakkında bir şey söyleyemiyoruz!.. Fakat Allâh'ın vasıfları sadedinde "Hayat, İlim, İrade, Kudret, Kelâm, Semi, Basar" vasıfları ile muttasıf bir varlık olduğunu idrak edebiliyoruz.

Bu yedi vasıf, tabii olarak bir sekizinciyi tanıtır...

Bu sekizinci vasıf, "Tekvin" sıfatıdır!..

"Tekvin"; kevne getirme, kevni meydana getirme mânâlarına anlaşılır...

Yani Hayy olan, Aliym olan, ilmini Müriyd yani iradesi, dileği istikametinde fiile döken varlık; bu sıfatların sonucu olarak Tekvin sıfatı ile de muttasıftır.

Bu "Tekvin" sıfatını bazıları, yaratma diye tercüme eder. Kevni meydana getirme!.. Varlığı meydana getirme!.. Ancak bu kevni meydana getiriş, muhakkak ki rastgele ve dışardan alma ile olmaz; kendinden olur!..

Mâdemki kendinden gayrı bir varlık yoktur!.. Kendinden gayrı bir varlık olmaması hasebiyle Tekvin olayı, kendinden meydana gelecektir!..

Kendisi bir fiil ortaya koyar, bu ortaya koyduğu fiil de muhakkak ki bir mânâ taşır...

Şimdi dikkat edin buraya...

Şu vasıflarla muttasıf olan Zât, herhangi bir fiili ortaya koyar... Kendinde mevcut olan ilme dayanarak, bir fiili ortaya koyar ve bu fiil bir mânâ taşır; bu mânânın gereği olarak, bu fiile bir isim veririz. Bu fiile verdiğimiz isim, esasında o fiildeki mânâya olur!.. Dolayısıyla bu mânâ, meydana getirenin kendinde mevcut olan bir mânâ olur.

Kendinde mevcut olan bir mânâ olur ama, o mânâ ile de, o mânâyı meydana getiren kayıtlanmaz!..

Bu nasıl olur?.. Hem mânâyı meydana getirir, hem de o mânâ ile kayıtlanmaz!..

O mânâ kendisine ait!.. O mânâyı kendisi ortaya koyar, fakat o mânâ gibi daha pek çok mânâları da ortaya koyar!.. Ve dilediğini, dilediğince yapabilir!..

Demek ki bu husus, dileme yani irade ve iradenin sonunda da dilediği yapma kudretini ortaya koyma... Böylece Tekvin sıfatı ortaya çıkar. İşte bunu anlatan âyet:

"...Kesinlikle Allâh irade ettiğini yapar (ilminden açığa çıkmasını irade ettiğini kudretiyle oluşturur; İlim - İrade - Kudret)." (22.Hac: 14)

"...Muhakkak ki Allâh dilediğini yapar." (22.Hac: 18)

Bu âyetler; irade ve kudret sıfatlarının mevcudiyetini ifade, anlatma bâbında...

Hz. Rasûlullâh (aleyhisselâm) bu âyetleri bize naklederek, ulaştırarak; Allâh'ın dilediğini ortaya koyma durumunda olduğunu ifade ediyor...

Dilediğini ortaya koyma durumunda olan bir varlık, herhangi bir şeyle kayıtlı olamaz! Mümkün değil!..

Kayıt varsa, dilediğini yapma hükmü yoktur!.. Dilediğini yapma hükmü varsa, kayıt altına girmez.

Âlem, kâinat diyoruz veyahut âlemler diyoruz. Bu iki isim de netice itibarıyla, yaratılmıştır!..

Nasıl yaratılmıştır?

Dilediğini yapan tarafından, yoktan var edilmiştir!..

"Yoktan var edilmiştir"...

Peki... Yoktan var edilmek ne demektir?

Bunun izahına girerken hemen bir âyeti hatırlayalım;

"Dehr'de insanın anılmadığı bir süreç yok muydu?" (76.İnsan: 1)

Yani, insan isminin müsemması olan mânânın, o zamanda henüz varlığı yoktur!..

Bu hangi zamandır? Bu zaman değildir!.. Boyuttur!.. Zaman başkadır; boyut başka!.. Burada anlatılan zaman değil, boyuttur! Sıfat mertebesi dediğimiz, "Vâhidiyet" mertebesinde, mevcut vasıflarıyla kendisinin olması hâli... Bu boyutta henüz isimlerin mânâları söz konusu değil...

İsimlerin mânâları söz konusu olmadığı yerde, boyutta, bu isimlerin mânâlarından oluşan varlıklar da söz konusu değil!..

Öyle ise Sıfat mertebesi dediğimiz mertebe itibarıyla, yaratılma söz konusu değil!..

Bu boyutta kendi vasıflarıyla kaîm olan varlığın, kendi varlığını, varoluşunu bilişi söz konusu...

Buradaki ilim, Sıfat mertebesindeki ilim sıfatıdır! Sıfat mertebesindeki ilim, Allâh'ın kendine olan ilmidir!.. Kendi mevcudiyetine, sıfatlarına ait olan ilimdir. Kendi vasıflarını tanıması, bilmesi yönünden olan ilimdir...

Esmâ mertebesindeki ilim ise, isimlerin mânâlarını kendinde müşahede etmesi ile ilgili ilimdir. Bu ikisi arasında, boyut farkı vardır!..

Boyut farkı ne demek?.. Boyut farkı, ilâhî olan ilmin yani Zâtî olan ilmin;

1. Kendi varlığına,

2. Kendi mânâlarına,

3. Ve bu mânâların neticesinde oluşan fiillere bakışıdır!

Boyut farkı budur!.. Zaman; Efâl âlemi için itibari olarak geçerli olan bir tâbirdir... Mertebeler arasındaki olay ise zaman olayı değil, boyut olayıdır!..

Allâh, Zâtından Sıfatına, Sıfatından Esmâsına tenezzül etti diye tarif edilmek istenen şey, bu boyut farkıdır! Ve bu, bir "An" olayıdır!..

"AN"ı zaman diye anlamamak lazım!

Esasen "AN" kelimesi ile işaret edilen zaman boyutu; "DEHR" kelimesi ile tanıtılan varlığa aittir!.. Yoksa bizim beş duyuya nispetle var kabul edilen zaman boyutu ile, "AN" kelimesinin işaret ettiği mânânın hiçbir benzerliği söz konusu değildir...

"DEHR" ise daha önce naklettiğimiz kudsî hadiste açıklandığı üzere Allâh'tır... Öyle ise, "AN" gerçeği itibarıyla Allâh katındaki zaman birimidir!.. Ve bu zaman birimi ancak "Zât" ve "Sıfat" tecellileri mertebelerine erişmişlerce bilinebilir...

Yoksa avamın şartlanma yollu, beş duyu kaydından dolayı var kabullendiği zaman anlayışı ile burada kastedilen "AN" mânâsını anlayabilmek mümkün değildir...

Avama göre zaman, fiiler mertebesinde, olayların birbiri ardına dizilmesi sebebiyle, birinin diğerine karşı durumuna verilen hükümdür... Bu boyutta ise fiil söz konusu değildir!..

Bu ancak, "Zâtî ilmin kendine nazarı" diye tarif edilebilir.

Kendine nazarı da; Zâtına nazarı, varlığına nazarı, kendindeki mânâlara nazarı olmak üzere, üç ayrı bölümde incelenebilir...

Zâtına nazarı, Zât mertebesini; Sıfatına nazarı, belli sıfatlarını bilmeyi; Esmâ mertebesinin tabii ve zaruri sonucu olarak var olan Efâl mertebesi de, mevcut olan mânâlarına nazarıdır!

Mânâlar mutlaka, kendi mânâları istikametindeki fiilleri doğururlar!..

İşte, kendinde mevcut mânâların tabii sonucu olan fiillerin ortaya çıkış noktası, "yaratmanın" başlama noktasıdır!

Bu noktada, âlemler yaratılmıştır!..

Kesret-çokluk bu noktada meydana gelmiştir...

Bu noktada varlık ve yokluk; bu noktada Hâlık ve mahlûk; bu noktada Rab ve abd mânâları, fiile dönüşmüştür.

Fiil mertebesindeki fiilleri meydana getiren fâil, o fiillerin mânâlarıdır ki; o mânâlar, O Zâtın kendinde bulduğu mânâların ortaya çıkıp çıkmaması ile alâkalı olan mânâlardır... Yani belli ilâhî isimlerin mânâlarının, aşikâre çıkması veya çıkmasındaki şiddeti zuhuru, neticede bu fiilleri meydana getirmiştir... Ki bu da dilemesine bağlıdır!..

Efâl mertebesinin özünde mevcut olan hayatiyet, o varlıktaki Kudsi Ruha, Ruh-ül Kuds'e aittir!..

"Kudsî Ruh" denir, "Küllî Ruh" denmez!.. Çünkü "küllî"nin karşılığı olan "cüz"iyet Ruh için söz konusu değildir!.."Ruh"un "cüz"lüğü olmaz!.. Ruh'un cüziyeti, cüzleri olmayacağı içindir ki, bütün varlıktaki Sâri Ruh, Tek Ruh kastedildiği zaman, Kudsî Ruh tâbiri kullanılır...

Bütün isimlerin mânâlarının mevcut olması ve tüm varlığa yayılmış, sâri olması hasebiyle de bu, Kudsî Ruh'ta mevcut olan tüm isimlerin mânâları, bütün isimlerle anılan varlıklarda mevcuttur.

Bu itibarla, kâinatta mevcut olan tüm varlıklar, bu Kudsî Ruh'un mânâlarının birbiri tarafından görülmesinden başka bir şey değildir!..

Varlığın tümüyle, bu mânâlardan ibaret olması hasebiyle ve bu mânâların bakış açısı itibarıyla; Efâl mertebesinin varlığından söz etmek mümkün değildir!..

Çünkü Efâl mertebesinin varlığı, bir diğer bakana nispetledir. Bir arının dünyası ve âlemi ayrıdır; bir insanın dünyası ve âlemi ayrıdır; bir atomun milyonda bir küçüklüğünde olan bir mezonun dünyası ayrıdır.

Saniyenin on milyonda biri kadar olan bir süre içinde, doğan, büyüyen, çoğalan ve yok olan varlık ve on milyar senede kemâle ulaşıp bir o kadar sene sonunda yok olan varlık; her biri kendi boyutuna göre vardır, kendi yaşam ölçüsüne göre vardır; fakat bir diğerine nispetle, o varlığın varlığından söz etmek de mümkün değildir!..

Bu böyle olduğuna göre çıkan sonuç nedir?

Çıkan sonuç şudur:

Âlemlerin Rabbi olan Allâh, yarattığı âlemlerde Zâtı ile mevcuttur!..

Bu âlemlerde, her zerrede, kendinden gayrı bir varlık olmadığı gibi; kendi mânâlarını da gene kendisi seyretmededir!..

Öyleyse "yaratma" dediğimiz olay, mânâların fiiller mertebesinde aşikâre çıkışıdır!.. Fiiller mertebesinde aşikâre çıkan her bir fiil yaratılmıştır!..

Yaratılmış, çeşitli isimler alır... İnsan, maden, hayvan vs... Ve bunlar, bütün yaratılmışlıklarına karşılık, varlıklarını tümüyle Hakk'tan alırlar!.. Hakk'ın varlığı ile kaîmdirler.

Hakk'ın varlığı ile kaîm olmaları, kendilerinde "Kayyum" isminin mânâsının mevcut olmasındandır!..

Her biri, kendi yönünde ne yapması gerektiğini bilir!.. Çünkü, "Aliym" ismi de kendilerinde mevcuttur!..

Ancak bu isimlerin o fiil mahallinde aşikâre çıkmaları, o mahallin "kabiliyet ve istidadına" yani bu mânâları aşikâre çıkarmada pay alışına; hisse alışına göredir!..

Her bir mânâ, neyi gerektiriyorsa, o mânânın gerektirdiği fiil, oradan aşikâre çıkar. Bu fiilin ortaya çıkması da Allâh'ın dilemesinden başka bir şey değildir!..

Rabbin Allâh'tır!.. Sen Rabbinin kulusun!.. Rabbinin kulluğunu yerine getirmen yönünden; Allâh'ın emrini yerine getirmiş olursun!.. Ama Rabbinin emrini yerine getirmen yanı sıra, Allâh'ın yerine getirmeni istediği, bütün emirleri yerine getirmekle mükellefsin!.. Bu mükellefiyetini yerine getirmemenin neticesi ise, "Nefsine zulmetmek" ve bundan dolayı da "azap"a düçar olmaktır...

Zira "nefsinin hakikati", "Allâh'ın hakikati"dir...

Nefs, bir şeyin Zâtıdır... Oysa, varlığın Zâtı, Allâh'tır!..

Sen nefsine zulmetmekle, Allâh'ın hakkını vermemiş oluyorsun!.. Bunu yapmanın sebebi de yaratılmışlığın hükmü altında, varlığının hakikatini müşahede edememendir!..

Eğer bilirsen ki, ne yönden kulsun, ne yönden Rab; ve bilirsen ki Allâh senin nendir; ve bu bildiklerinin hakkını yerine getirirsen, işte o zaman ilâhî saadete ermiş, Allâh'a vâsıl olmuş, Dünya'da iken cennete girmişlerden olursun!..

AHMED HULÛSİ

 

https://twitter.com/AhmedHulusi

http://www.ahmedhulusi.org/YAZARIN DİĞER YAZILARI

YORUMLAR

Uzman kişiler ve ben ve zihnimdeki kavramlar... -

‘‘Oysa varlığın Zat’ı Allah’tır’’ cümlesini hiç derinden düşündünüz mü… Artık birçok kişinin paylaştığı öze dönük, dine dönük, ya da evrene dönük sözlerin fazlaca olduğu dönemlerdeyiz. Gerçekten de bir değişimin ayak sesleri geliyor! Bu o kadar açık ki. Son zamanlarda sürekli bu konular işleniyor. Herkes kişisel gelişim ve evrenselleşmekle ilgileniyor. Şu anda ben bu yorumu yazarken, bir taraftan da Habertürk’te, ‘’Kıyamet Kopuyor’’ başlığıyla Okan Bayülgen’in sunduğu programı izliyorum. Değerli ve araştırmacı kişiler din, bilim, malum bir dolu yan konular konuşuyorlar. Fakat ne yazık ki, hala ‘TANRI’ ve ‘PEYGAMBER’ kelimeleri geçiyor. Kelimenin geçmesinden ziyade, bu kelimeyle anlatılan manalardan haberlerinin tam olarak olmadığı anlaşılıyor. Ve izlerken ben başta yazdığım cümleyi düşünüyorum… Ve sonsuz-sınırsız, baktığım her yerde Zat’ıyla var olan ALLAH’ın, kastedilen tanrıyla hiiç alakasının bile olmadığını…İşte bu farktan dolayı teşekkürler Üstad diyorum…Onlar kadar adımın önünde unvan yok, uzman değilim, ünlü de değilim, ama, onların tartışıp da, anlamadıkları bir dolu konu benim zihnimde yerli yerine oturmuş durumda!!! //saniye//

2 0
Alemler ve Allah kavramı suradışı beyinlerin işidir! -

Alemler ve Allah kavramı çok sıra dışı beyinlerin işidir. Eğer tanrıya inanıyorsanız işiniz kolaydır. Yukarıda, ötede gücü her şeye yeten tanrı, canının istediği gibi yaratmıştır aşağıdakileri…Ama Allah’ın AHAD ve SAMED (Ahad-üs samed) tanımlamasıyla olaya yaklaşanlar için mesele derindir ve çözülmesi gerekir. YUKARIDA kimse yoktur. Yaratma da(TEKVİN) bizim bir şeyleri imal etmemiz gibi dışsal değildir. Öyleyse durum ne olacaktır??? Özümüzde dediğimiz, aslında o tanımlamadan da beri baktığımız her yerde VECH’ini gördüğümüz ALLAH nasıl alemleri yaratmıştır ve nasıl seyretmektedir? Bunu VAHDET-TEKLİK bakışıyla nasıl ele alabiliriz??? İşte başta da dediğim gibi zor ve çetrefilli konudur! İşte bu yüzden bu yazıyı okuyun! Kafanızda olması gereken ama olmayan soruları bile soracak, üstelik yanıtını da altın tepsi içinde alacaksınız

2 0
Varlıktan Yokluğa -

Bugünlerde Üstad'ın şu sözü dolanıyor internette: "Marifet şirkten kurtulmak değildir, bilin ki şirkten kurtulmak başlangıçtır bu işte!" Şirkten kurtulmak dediğimiz yukarıdaki yazıda anlayabileceğimiz tüm derinliğiyle hologram prensipli yaradılış gereği, varlıkta hükmünü süreni  OKUyabilmek ve meydana getirdiği tüm varlığın "kendinden gayrının  olmaması" sebebiyle kendinden meydana gelmiş olması sonucunu -Tekvin sıfatını idrak edebilmek. Oysa işaret edilene göre bu sadece başlangıç. Varlığın çokluk-kesret halindeki seyri bu yazıdan anladığımız kadarıyla Zati olan  İlmin kendi mânâların neticesinde oluşan fiillere bakışıdır ve sonsuz manalarını seyri efal aleminde söz konusudur. Sonsuz kere sonsuz yaradılmışlar ve her birinde kendi esma özelliklerine göre varlığı seyrediş söz konusuyken ve dahi efal boyutundan öte, manalarının oluşturduğu Esma ve kendi varlığına bakışı olan Sıfat mertebesinin mevcudiyeti söz konusu iken, şirk halinden kurtulmak dahi hakikaten belki sadece bir başlangıçtır. İnsanın bu azameti okurken/düşünürken dahi nefesi tutuluyor.O sebeple "Allâh'ın Zâtını tefekkür etmeyiniz" ifadesi henüz şirk halinden belki kurtulmuş belki kurtulamamış beyinler için doğrudur fakat önemli bir gerçeğe Beyazıd Bestami Hz. leri şöyle değinmiştir: HAKİKAT ARAMAKLA BULUNMAZ AMA BULANLAR ARAYANLARMIŞ. Öyleyse tüm bu lütfedilen bilgiler ışığında yola devam... NCAKI

1 0
Hac suresi 14. ayet! -

Hac suresi 14. Ayet: ‘’Kesinlikle Allah irade ettiğini yapar!’’. Yani; ilminde açığa çıkmasını irade ettiğini, KUDRETİYLE OLUŞTURUR!.. Bu ayet sanki her şeyin en büyük özeti gibi… Özellikle şu sayılı dünya günlerinde bunu yaşayabilenlerde herhalde, velayet kemalatı açılmıştır! Açılmamışsa bile, cennete ramak kalmıştır hiç değilse yaşamı… Bilgi olarak Allah kavramıyla beraber hemen bildiğimiz bir cümledir… Fakat bir o kadar da duygularımızdan uzak, akıl ve mantığımızdan uzak, olaylar yaşanırken akla gelemeyen cümledir… Ben de de öyle, merak edilmesin yani, en başta kendimedir eleştirim…k.tanayolu

1 0
Değil mi ki cevapları... -

Hangi bilgiye zumlama yaparsanız şaşırıp kalıyorsunuz. Tasavvufun bu kadar derin bir okyanus olduğunu A. Hulusi yazılarıyla öğreniyor insan! Sıfat mertebesi itibariyle yaratılmanın olamayacağından tutun, TEKVİN özelliğine.. Rabbin kulu ile Allah'ın kulu arasındaki farka ve ortak noktaya, Zat'ın neden tefekkür edilemeyeceğine başka nasıl ulaşabilirsiniz ki? Bırakın ulaşmayı tüm bunları soru deselerdi, sorusunu bile oluşturamazdık...Değil mi ki cevapları..! cemile v.

0 0
Zat konusu ve neden tefekkür edilmeyeceği.. -

Oldukça derin analizler ve bilgiler içeren, enfes ve tasavvufun derinliklerine daldıran bir yazı okudum. Çıkmak biraz zor oldu! Bahsedilen konuların hepsi çok mühim. Ben en ilginizi çekmek stediği paylaşmak isterim. Hani hep duyarız: ‘’Evladım, Allah’In Zat’ı hakkında düşünme, soru sorma, günahtır vs.’’ Yani duymamış olsak da, öğrenelim ki, dinde böyle bir kural, öneri, doğru ne dersek artık, vardır…Fakat, gelin görün ki, bunun cevabını veren olmaz. O yüzden benim kafama yıllarca takılan bu soruyu işte bu bilgiler çözüme ulaştırmıştır. Zat nedir? Sıfat nedir? Ve Zat’ı neden tefekkür edilmez.. ?Lütfen bu kısımları tekrar tekrar okuyun ve boyut olayını iyice oturtmaya çalışın. O zaman diğer konuların anlaşılması daha kolaylaşacaktır.. fidanc.M//

1 0
YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.