Receb-i Şerif'te Orucun Önemi

DİN
0,0
06.05.2013 17:35:48
A+ A-

11 Mayıs 2013 Receb ayının 1'i, 3 ayların başlangıcı oluyor.. Genelde Ramazan ayı ibadete önem verilir.. Halbuki bu ay için de müjdeler çokçadır :

 

İbn-i Abbas (r.a.)'nın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Râsulüllâh (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:
"Recebin ilk gününün orucu, üç senenin (günahlarının) kefaretidir. İkinci günün orucu iki senenin, üçüncü gününki ise bir senenin kefaretidir. Sonra her gün bir ay(lık bağışlanma)dır."

(Ebu Muhammed el-Hallâl, no:10, sh:64; Süyuti, el- Cami'u's-Sağir, Nebhani, el-Fethu'l Kebir, no:7290, 2/24)

 

Bir başka hadis-i şerifte Efendimiz (s.a.v.) :
"Recebin ilk günü oruç tutan kimseden, günahları gökle-yer arası kadar uzaklaşır"

(Abdulkadir el-Geylani , el-Ğunye, 1/327)

 

27. Günde  Oruç:

Selman-ı Farisi (r.a.)'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte  Rasûlüllâh (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"Receb ayında bir gün ve bir gece vardır ki, o günü oruçlu geçirip gecesini ibadette kaim olan kişi, zaman olarak yüz seneyi oruç, yüz seneyi de (gece ibadeti ve) kıyamla geçirmiş gibi olur. O gün, recebin bitmesine 3 gün kaladır. Muhammed (s.a.v.) de o gün (peygamber olarak) gönderilmiştir."

(Beyhaki, İbni Hacer, Abdülkadir el-Geylani, Deylemi, Süyuti, Ali el-Müttaki)

 

20'e güne kadar tutulacak oruçların faziletlerinden 2 ve 3 gün tutulan oruçlarla ilgili hadisler:

Ebu Sa'id el-Hudri, Ebu Zer, Ebu'd Derda, Ali ibni Ebi Talib, Enes, Hasen, Sa'id eş-Şâmi ve İbni Mes'ud (r.a.) hazarâtından rivayet edilen hadis-i şeriflerde  Rasûlüllâh (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"Her kim recebden iki gün oruç tutarsa kendisine iki kat ecir verilir ki, her bir katın ağırlığı, dünyanın dağları kadardır. Allah-u Te'âlâ ona iki bin sene orucu yazar.

(Bir gün tutana vaad edilen bütün mükâfatlardan) sayılanların bir misli kendine ait olmakla birlikte, ne kadar (uzun) yaşamış olsalar da, on sıddîk kulun ömürleri boyunca kazanmış oldukları ecir  (ve sevaplar) kendisine ihsan edilir.

O da onların şefaati gibi bir şefaate sahip kılınır, cennete onlarla birlike girinceye kadar onların zümresinde bulunur ve onların yakın arkadaşlarından olur.

(Hâsılı;) bu kişinin Allah-u Teâlâ katındaki keramet (ve şeref)ini, gök ve yer ehlinden hiçbiri tarif ve tavsif edemez."

 

"Recebden 3 gün oruç tutan kimseyle cehennem arasına Allah-u Teâlâ öyle bir hendek koyar ki onun uzunluğu bir sene, diğer bir rivayette; yetmiş senedir. Allah-u Teâlâ, o kula üç bin senelik oruç yazar. 1 ve 2 gün tutanların ecri kadar sevabı (ayrıca) alır.

İftar anında Allah-u Teâlâ: 'Bu kulumun hakkı gerçekten kesinleşti ve sevgimle dostluğum kendisine vacip oldu. Ey meleklerim! Sizi şahit tutuyorum ki ben onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışladım' buyurur.

Her kim  Recebden 3 gün oruç tutar ve gecelerini (ibadetle) kaim olursa, onun için 3 bin sene oruç tutup geceleri kaim olan gibi ecir vardır. Her güne karşılık Allah-u Teâlâ bu kulu için 70 büyük günahı bağışlar.

Ruhunu teslim ederken, kabrinde, amel defterleri uçuşurken, mizanda (ameller tartılırken) ve sırat gibi geçitlerin her birinde, onun 70 isteğini verir." (Abdurrahman ibni Abdisselam es-Safuri, Nüzhetü'l ? mecalis, 1/40; Ahmed ibni Hicazi, Tuhfetü'l ?ihvan, sh:12)

 

Burada, şeytanın "böyle de şey olur mu" vesvesesi devreye girebilir, bunla ilgili yukarıdaki hadisleri kendisinden iktibas ettiğimiz Cübbeli Hoca'nın şu yazdıkları ve ardından aktardığı hadisler bu vesveseyi etkisiz bırakmaya kâfi:
 

"Evvela şunu belirtelim ki; alınacak sevaplar, itikat ve ihlasa tabidir.

Daha açık bir ifadeyle bir amelin ne kadar fazileti olsa da, Allah-u Teâlâ için yapılmaması ve sevabına inanılmaması halinde hiçbir şey kazandırmaz.

Zikredilenler kadar sevabı olmasa da, Allah-u Teâlâ için yapılması ve hakkında söylenen faziletlere inanılması durumunda ise Allah-u Teâlâ kuluna güzel zannına göre muamele yapar.
(..)
Cabir İbni Abdillah (r.a.)ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Rasûlüllâh (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"Her kime kendisinde Allah-u Teâlâ tarafından, fazilet olan bir şey(le alâkalı bir rivayet) ulaşır da Allâh-u Teâlâ'ya inanarak ve sevabını umarak onunla amel ederse, o öyle olma(yıp onunla igili rivayet gerçek dışı ol)sa da, - o haberi ulaştıran kimse yalancı olsa da- Allah-u Teâlâ o kuluna (bu inancından dolayı) o sevabı verir."

(Ebu Muhammed el-Hallâl, asen ibni Arefe, Hatib, Deylemi, Süyuti, Ali el-Kâri, Ali el-Müttaki)

 

Ebu Hureyre (r.a.)dan rivayet olunan bir hadis-i şerifte Rasûlüllâh (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"Sakın sizden birini, kendisine benden bir hadis ulaştığında, koltuğuna yaslanmış vaziyette (laûbali bir şekilde)  : 'Bu hususta bana Kur'an(dan bir ayet) okuyun' derken rastlamayayım.
 Size benden gelen
(rivayet) iyi bir amelse ? ben onu söylemiş olayım ya da olmayayım- işte ben onu söylüyorum.

Şerle alakalı bir şey size benden ulaşırsa (iyi bilin ki) ben şer söylemem. Güzel sözden ne söylenmişse, ben onu demişimdir."

(Ahmed İbni Hanbel, el-Müsned, no:8809; İbni Mâce, Mukaddime:2, no:21, 1/9-10)(..)"

 

Ulemanın da Rasûlüllâh (s.a.v.)'den nakledilen hayırlı amellerin doğru olup olmadığını araştırmadan amel etmenin caiz olduğunu söylediğini belitiyor Cübbeli Hoca..

 

Biz ilk gün, 27. Gün, ve Receb ayında 2-3 gün oruç tutmanın faziletinden bahsettik. Bunları aktarmada faydalandığımız Cübbeli Hoca'nın Receb-i Şerif risalesinde hadisle, sahabenin, tabiinden ulemadan zatların ifadeleriyle çok çok daha fazla ilim ve Receb ayını nasıl geçirmemizle ilgili, namazlarıyla dualarıyla ilgili bilgi mevcuttur. Lakin Arifan'dan Cübbeli Hoca'nın kendisinin de açıkladığı muhtelif sebeplerden dolayı alınması uygun görülmemektedir..  Receb Ayıyla ilgili, bu ay ki (Mayıs) Lalegül Dergisi'nin 2. Sayısı da önemli bilgiler ihtiva etmektedir.. Allah bize ihlasla amel etmeyi nasip eylesin, Bunları bize ulaştıran Cübbeli Ahmet Hocaefendi'dan da razı olsun. Amin.

 

Not: Hadislerde çokça kaynak olduğundan, yer sıkıntısı ve uzun yazının okunmaması durumundan, kaynakların da adlarını görmek kâfi bellendiğinden aktaranları vermekle yetindik, diğer aktaranlar,  tam eser adı ve hadis no'su ile kitapta bulunmaktadır. Çokça kaynak belirtilmeyenler tam haliyle yazılmıştır.
 

 YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.