Sûre-i Haşr'dan...

Sûre-i Haşr'dan... DİN
5,0
15.10.2014 10:27:49
A+ A-

'Haşr / Haşir' hakkında  sözlüklerde şu bilgi var: 1. toplama, cem'etme. . ölüleri diriltip mahşere çıkarma; kıyamet. Sûre-i Haşr: Kur'ân'ın 59. sûresi, Medine devrinde nâzil olmuştur (inmiştir), 24 âyettir. Haşr-ı emvât : ölülerin bir araya toplanması; kıyamet günü. (bkz : yevmü'l-haşr) (Yararlanılan sözlükler: Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansilopedik Lûgat, Aydın Kitabevi ; Kubbealtı Lugatı, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, İlhan Ayverdi, Kubbealtı.)

Ülkemizde camilerde Sabah ve Akşam namazlarından sonra Kur'ân'ın Sûre-i Haşr / El - Haşr Sûresi'nin 20. veya 22. âyetinden îtibaren sonuna kadar okunması geleneği vardır. Özellikle bu sûrenin son üç âyetinin sabah ve akşam namazlarından sonra okunmasının fazîletine dair bir Hadîs- Şerif olduğu bilinir. Meâli şöyle: "Kim sabahleyin üç defa 'Eûzü billâhis semî-il alîmi min-eş şeytân-ir racîm dedikten sonra besmele ile 'El- Haşr' sûresinin sonundaki üç âyeti okursa Allah ona akşama kadar bağışlanmasını  dileyecek / istiğfâr edecek yetmiş bin melek görevlendirir. O kimse o gün ölürse şehid olarak ölür. Akşama çıktığı zaman okursa yine böyle olur." (İmam Ahmed, Tirmizî, Taberânî, Beyhekıy; İbn-üs Sünnî: Ma'kıl bin Yesâr radıyallâhü anh) Deylemî de İbni Abbas radiyallâhü anhümânın şu merfu' / yükseltilmiş rivâyetini tahric etmiştir: "Allah'ın ism-i A'zamı El-Haşr sûresinin sonundaki altı âyettedir." (ism-i a'zam : Allah'ın en büyük ismi / isimleri; tahric: Bir eserdeki hadisleri çıkarma ve her hadisin isnatlarını göstererek doğruluğunu veya zayıflığını ortaya koyma.) (Kaynak eser: Kur'ân-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm, üçüncü cild, Balıkesirli Hasan Basri Çantay, yedinci baskı, Naşiri: Mürşid Çantay, İstanbul.) (Yararlanılan sözlükler: yukarıda adı geçen sözlükler)

İmdi namaz kılanların sıklıkla duydukları bu âyetlerin Türkçe anlamıyla çevirilerini (meallerini) vermenin yararlı olacağını düşünerek, Sûre-i Haşr'ın 20. âyetinden sonuna kadarki beş âyetin meallerini üç Kur'ân-ı Kerîm mealinden yararlanarak vermeye çalışacağım.

"Ashab-ı nâr (cehennemlikler) ile ashâb-ı cennet (cennetlikler) bir (müsavi) olmaz. Cennetlikler murada erenlerdir." El- Haşr 59/20)

"Biz bu Kurân'ı bir dağın üzerine indirseydik, her halde sen onu Allah korkusundan baş eğmiş, parça parça olmuş görürdün.Bu temsiller (misaller) yok mu işte biz onları insanlar için yapıyoruz, gerek ki düşünürler." (El-Haşr 59/21)

" O öyle Allah ki O'ndan başka tanrı (ilah) yok! Gizliyi de (gayb) bilendir, âşikârı da (şehâdet). O rahmân'dır (çok esirgeyen), rahîmdir (çok bağışlayan). (El- Haşr 59/22)

" O öyle Allah ki O'ndan başka tapılacak yok! Öyle melik ki (padişah), Kuddûs (noksanlıklardan uzak), Selâm (bütün âfetlerden, belâlardan sâlim), Mü'min (iman ve emniyet veren), Müheymin (gözeten, koruyan), Azîz (güçlü), Cebbâr (kulların hallerini düzelten), Mütekebbir (azamet ve ululuk sahibi) !  Allah (müşriklerin kendisine) katmakta oldukları ortaklardan münezzehtir. (El- Haşr, 59/23)

" O öyle Allah ki Hâlık (her şeyi yaratan), Bârî (yoktan var eden), Musavvir (mahlûkata şekil veren) O ! En güzel isimler (Esmâ-i hüsnâ) O'nun ! Bütün göklerde ve yerdekiler O'nu tesbîh eder (yüceltir ve tenzih eder). O öyle azîz (güçlü), öyle hakîm'dir( hüküm ve hikmet sahibi) !" (El- Haşr 59/24)

(Yararlanılan Kur'ân mealleri : Kur'ân-ı Kerim ve Yüce Meâli, Elmalılı Hamdi Yazır, Hazırlayan ve Notlandıran: Dücane Cündioğlu, Mektup Yayınları; Kur'ân-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm, Balıkesirli Hasan Basri Çantay, Üçüncü Cild, Yedinci Baskı, Naşiri: Mürşid Çantay, İstanbul ; Kur'ân-ı Kerîm ve İzahlı Meâli (Türkçe Anlamı), Ahmed Davudoğlu, Çelik Yayınevi, İstanbul)

 

 

 

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.