İşçi Ücretinin Bankadan Ödenme Zorunluluğu

13.12.2012 11:43:14
A+ A-

 

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 238 inci maddesinde,''İşverenler her ay ödedikleri ücretler için (Ücret bordrosu) tutmaya mecburdurlar. Diyerek işletmelerin Ücret bordrosu tutma zorunluluğunu getirmektedir.

Yine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunumuz;

61. maddesinde “ Ücret, işverene tabi belirli bir işyerine bağı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.” Şeklinde ücreti tanımlamış

97. maddesinde ise “ İşverenler, hizmet erbabına ödedikleri ücretlerden 94 üncü Madde gereğince yaptıkları vergi tevfikatını Vergi Usul Kanununda yazılı ücret bordrosunda veya bordro yerine geçen diğer kayıtlarda göstermeye mecburdurlar.”diyerek işletmelerin ücret bordrosu düzenleme zorunluluğunu anlatmıştır. Bunun istisnası olarak vergiden muaf olan ücretlerle diğer ücret üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro tutulmaz. Tanımlaması yapılmıştır.

Yine Vergi usul kanunumuzun 238. Maddesinde Ücret bordrolarına en az aşağıdaki bilgilerin olması gerektiği açıklanmaktadır

1. Hizmet erbabının soyadı, adı; ücretin alındığına dair imzası veya mührü (Ücretin ödenmesinde ayrıca makbuz alan işverenlerin tutacakları ücret bordrosuna imza veya mühür konulması mecburi değildir.)

2. Varsa vergi karnesinin tarih ve numarası;

3. Birim ücreti (Aylık, haftalık, gündelik, saat veya parça başı ücreti);

4. Çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre;

5. Ücret üzerinden hesaplanan vergilerin tutarı.

Ayrıca Bordronun hangi aya ait olduğu baş tarafında gösterilir. Bir aya ait bordro ertesi ayın yirminci gününe kadar hazırlanıp tarihlenerek, müessese sahibi veya müdürü ile bordroyu tanzim eden memur tarafından imzalanır.

İşverenler ücret bordrolarını, yukarıdaki esaslara uymak şartı ile diledikleri şekilde düzenleyebilirler.

 10 Kişi üzerinde çalışan personelin ücreti bankadan ödenmek zorunda mıdır?

Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 18.11.2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde ; "İşyeri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ve üçüncü kişilerin, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 10 olması halinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler." hükmüne yer verilmiştir.

Bankadan ödemede ücret bordrosuna imza şartmıdır?
Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan anılan Yönetmelik uyarınca, işyerinizde çalışan işçilerin ücretlerini banka aracılığıyla ödeme zorunluluğu bulunduğundan, işçilerin ücretlerinin banka hesaplarına yatırıldığının banka dekontu ile tevsik edilmesi halinde, ücretin ödendiğine dair ücret bordrosunun ayrıca imzalattırılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bankadan ödemeyene ne kadar ceza var?

İşçiye, İş Kanunundan veya toplu iş sözleşmesinden veyahut iş sözleşmesinden doğan ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit alacaklarını, bu Yönetmelik kapsamında zorunlu tutulduğu halde bankalar aracılığıyla ödemeyen işverene veya işveren vekiline veyahut üçüncü kişiye, İş Kanununun 102 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimi tarafından her işçi ve her ay için yüz yirmi beş Türk Lirası idari para cezası verilir.

 

 

 

 

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.