Hakaret suçu nedir, ne değildir?

25.04.2014 14:46:05
A+ A-

Hakaret suçu, “Şerefe Karşı Suçlar” bölümünde yer almaktadır. “Hakaret” suçuna Türk Ceza Kanunu 125. maddesi ile 131 maddelerinde yer verilmiştir.

Bu suça ilişkin verilecek ceza, maddede de yer alan; “onur”, “saygınlık” ve “şeref” kavramlarını korumaktadır.

Hakaret, öncelikle şerefe yönelik bir saldırı olduğundan şeref kavramını irdelemek gerekmektedir. Şeref, temelde kişinin sosyal değerini oluşturan şartlar bütünü olarak geçmektedir. Bu bütünlük kişinin bireysel niteliklerini oluşturmaktadır. Kural olarak herhangi bir insan tarafından şeref, zarara sokulamaz. Bir kimsenin şerefi hakkındaki ihlali, bireyin diğer bireylere karşı kırıcı ve küçük düşürücü fiilleriyle meydana gelmektedir. Bu fiiller sonucunda kişide küçülme duygusu, manevi bir acı meydana geliyorsa itibarı zedelenmiş ve şerefi zarar görmüştür.

Türk Ceza Kanunu 125. Maddede yer alan hakaret suçu, genel hakaret suçunu düzenlemektedir. Maddede anılan suça ilişkin ceza 6 ay ile 2 yıl arasıdır. Hakaret; karşılıklı hakaret, huzurda hakaret ve gıyapta hakaret şeklinde ayrılır. Karşılıklı hakarette haksız fiile tepkiye dair bir hakaret vardır ve ceza 1/3 oranında indirilebileceği gibi ceza vermekten de vazgeçilebilir. Huzurda hakaret, mağdur ve failin karşı karşıya gelmesi halidir. Gıyapta hakaretin cezalandırılması için ise; en az 3 kişi gerekmektedir.

“Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı, Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı, Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,” işlenmesi halinde, nitelikli halden söz edilir ve cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

Alenen hakaret söz konusu olduğunda ceza 1/6 oranında artırılır. Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre hakaret için en az 3 kişi gerekmektedir.

İsnat edilen ve suç oluşturan fiilin ispat edilmiş olması halinde kişiye ceza verilmez.

Hakaret suçunun soruşturulup kovuşturulması için mağdurun şikâyeti gereklidir, takibi şikâyete bağlı bir suçtur.

Stj. Av. Emre Alıcı

24.04.2014

Mecidiyeköy / İstanbul

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.